References

 1. Artamonova L. A. Zametka Dostoevskogo o Fome Danilove (≪Dnevnik pisatelya≫ v kontekste sovremennoy regional’noy dukhovnoy kul’tury) [Dostoevsky’s notes about Foma Danilov (“A Writer’s Diary” in the context of contemporary regional spiritual culture)]. IV Mezhdunarodnyy simpozium ≪Russkaya slovesnost’ v mirovom kul’turnom kontekste≫: izbrannye doklady i tezisy [The 4th International Symposium “Russian literature in the world cultural context”: selected reports and theses]. Moscow, Literary Fund of Dostoevsky Publ., 2014, pp. 236–237.
 2. Arutyunova A. Yu. Dialogichnost’ teksta i kategoriya svyaznosti [Textual dialogism and a category of coherence]. Pyatigorsk, RIA-KMV Publ., 2009. 176 p.
 3. Vetlovskaya V. E. Roman F. M. Dostoevskogo «Brat’ya Karamazovy» [Fyodor Dostoevsky’s novel “The Brothers Karamazov”]. Saint-Petersburg, Pushkin House Publ., 2007. 640 p.
 4. Esaulov I. A. Rodnoe kak vselenskoe v natsional’nom obraze mira: otechestvennaya slovesnost’ i “russkaya ideya” [The Native as the universal in the national image of the world: Russian literature and the “Russian idea”]. Literaturovedcheskiy zhurnal [Literary Journal], 2011, no. 28, pp. 5–16.
 5. Zakharov V. N. Dostoevskiy i Evangelie [Dostoevsky and the Gospel]. Evangelie Dostoevskogo: issledovaniya. Materialy k kommentariyu: v 2 tomakh [The Gospel of Dostoevsky. Researches. Materials to the comments: in 2 vol.]. Moscow, 2010, vol. 2, pp. 5–35.
 6. Zakharov V. N. Khristianskiy realizm v russkoy literature (postanovka problemy) [Christian realism in Russian literature (setting of a problem)]. Problemy istoricheskoy poetiki [The problems of historical poetics]. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Publ., 2001. Vol. 6: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XIX–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Issue 3, pp. 5–12.
 7. Ivanov Vyacheslav. Lik i lichiny Rossii. K issledovaniyu ideologii Dostoevskogo [Holy image and guises of Russia. On the study of Dostoevsky’s ideology]. Available at:  http://www.rvb.ru/ivanov/2_lifetime/rodnoe/014.htm (accessed 7 August 2014).
 8. Kuskov V. V. Motivy drevnerusskoy literatury v romane ≪Brat’ya Karamazovy ≫ [Motives of Old Russian literature in the novel “The Brothers Karamazov”]. Vestnik MGU. Filologiya [Bulletin of Moscow State University. Philology], 1971, no. 5, pp. 21–28.
 9. Lantsov A. S. «Budut vse kak deti Bozhii…» Traditsii zhitiynoy literatury v romane F. M. Dostoevskogo «Brat’ya Karamazovy» [“Everyone will be like the God’s child...” Traditions of hagiography in Fyodor Dostoevsky’s novel “The Brothers Karamazov”]. Saint-Petersburg, Aleteyya Publ., 2011. 60 p.
 10. Molchanov V. F. Evangelie Dostoevskogo: optiko-electronnaya reconstruktsiya avtorskikh marginaliy [The Gospel of Dostoevsky: optoelectronic reconstruction of marginal notes]. Evangelie Dostoevskogo: issledovaniya. Materialy k kommentariyu: v 2 tomakh [The Gospel of Dostoevsky: Researches. Materials to the comments: in 2 vol.]. Moscow, 2010, vol. 2, pp. 36–62.
 11. Prokhorov G. S. «Dnevnik pisatelya» F. M. Dostoevskogo: voprosy kompozitsii [“A Writer’s Diary” by Fyodor Dostoevsky: issues of composition]. Kolomna, Moscow State Regional Social and Humanitarian Institute Publ., 2013. 73 p.
 12. Salvestroni S. Bibleyskie i svyatootecheskie istochniki Romanov Dostoevskogo [Biblical and patristic sources of Dostoevsky’s novels]. Saint-Petersburg, Academic Project Publ., 2001. 189 p.
 13. Tarasov F. B. Evangel’skiy tekst v khudozhestvennoy kontseptsii ≪Brat’ev Karamazovykh≫ [The Gospel text in the artistic conception of “The Brothers Karamazov”]. Roman F. M. Dostoevskogo «Brat’ya Karamazovy»: Sovremennoe sostoyanie izucheniya [Fyodor Dostoevsky’s novel “The Brothers Karamazov”: The current state of research]. Moscow, Nauka Publ., 2007, pp. 332–379.
 14. Tikhomirov B. N. Otrazheniya Evangelskogo Slova v tekstakh Dostoevskogo. Materialy k kommentariyu [Embodiment of the Gospel word in the writings of Dostoevsky. Materials to the comments]. Evangelie Dostoevskogo: issledovaniya. Materialy k kommentariyu: v 2 tomakh [The Gospel of Dostoevsky: Researches. Materials to the comments: in 2 vol.]. Moscow, 2010, vol. 2, pp. 63–469.