References

 1. Esaulov I. A. Paskhal’nost’ russkoy slovesnosti [Easter colours in Russian philology]. Moscow, Krug Publ., 2004. 560 p.
 2. Esaulov I. A. Ekfrasis v russkoy literature novogo vremeni: kartina i ikona [Ecphrasis in Russian literature of modern times: a painting and an icon]. Problemy istoricheskoy poetiki [The problems of historical poetics]. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Publ., 2001. Vol. 6: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel text in Russian Literature of the 18th20th centuries: quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Issue 3, pp. 43–57.
 3. Zhilina N. P. Khram i ikona v khudozhestvennom mire rasskazov V. Shukshina [Church and an icon in the world of Shukshin’s stories]. Slovo.ru: baltiyskiy aktsent [Word.ru: Baltic accent], 2013, no. 2, pp. 75–88.
 4. Ikona i obraz, ikonichnost’ i slovesnost’. Sbornik statey [An Icon and image, iconicity and literature. Collection of articles]. Moscow, Palomnik Publ., 2007. 366 p.
 5. Lepakhin V. V. Ikona v russkoy slovesnosti XIX–XX vekov [An Icon in Russian literature of the 19th–20th centuries]. Seged, JATEPress Publ., 2015. 356 p.
 6. Lepakhin V. V. Ekfrasis v russkoy literature: opyt klassifikatsii [Ecphrasis in Russian literature: the experience of classifi cation]. Vizualizatsiya literatury [Visualization of literature]. Belgrade, Belgrade University Publ., 2012, pp. 7–31.
 7. Mednis N. E. «Religioznyy ekfrasis» v russkoy literature. Kritika i semiotika [“Religious ecphrasis” in Russian literature. Criticism and Semiotics]. Novosibirsk, 2006, issue 10, pp. 58–67.
 8. Spiridonova I. A. Ikona v voennykh rasskazakh A. Platonova [An Icon in military stories by A. Platonov]. Problemy istoricheskoy poetiki [The problems of historical poetics]. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Publ., 2012. Vol. 10: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel text in Russian Literature of the 18th–20th centuries: quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Issue 7, pp. 343–350.
 9. Tur’yan M. A. Vladimir Odoevskiy i Lermontov: K istokam religioznykh sporov [Vladimir Odoevskiy and Lermontov: To the origins of religious disputes]. Available at: http://odoevskiy.lit-info.ru/review/odoevskiy/002/175.htm (accessed 15 August 2015).
 10. Florenskiy P. A. Ikonostas [Iconostasis]. Available at: http://www.vehi.net/florensky/ikonost.html (accessed 02 August 2015).
 11. Chichkina M. V. Nulevoy ekfrasis: sovremennye perspektivy issledovaniya [Zero ecphrasis: modern prospects for research]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki [Philological Sciences. Issues of Theory and Practice], 2015, no. 9–1 (51), pp. 192–194.
 12. Ekfrasis v russkoy literature: Sbornik trudov Lozannskogo simpoziuma [Ecphrasis in Russian literature: Proceedings of the Lausanne Symposium]. Мoscow: MIK Publ., 2002. 215 p.