References

  1. Orlov G. Tserkov' Khristova. Rasskazy iz istorii khristianskoy tserkvi. Yulian Otstupnik [The Church of Christ. Stories from the history of the Christian Church. Julian the Apostate]. Available at: http://www.librarium. orthodoxy.ru/orlov/o_julian.htm (accessed 20 March 2014).