References

  1. Vodolazkin E. G. Interpretatsiya drevnerusskogo Prologa N. S. Leskovym [The N. S. Leskov's interpretation of Old Russian Prologue]. Novgorod v kulture Drevney Rusi [Novgorod in the Culture of Early Rus’]. Novgorod, 1995, pp. 157–162.
  2. Lottridge S. Nikolai Leskov and the Russian Prolog as a Literary Source. Russian Literature, 1972, no. 3, pp. 22–35.
  3. Mineeva I. N. Drevnerusskiy Prolog v tvorchestve N. S. Leskova. Avtoref. diss. kand. philol. nauk [The Old Russian Prologue in N. S. Leskov's creative work. PhD. philol. sci. diss.]. St. Petersburg, 2003. 22 p.
  4. Mineeva I. N. Zapisnaya knizhka N. S. Leskova s vypiskami iz Prologa (tekstologicheskie zametki) [The N. S. Leskov's Notebook with His Writing out from Prologue: The Textual Studies]. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of Oryol State University]. Oryol, 2007, pp. 117–124.
  5. McLean H. Nikolaj Leskov: The Man and His Art. Cambridge, 1977, pp. 562–563.
  6. Ranchin A. M. “Vizantiyskie” legendy N. S. Leskova i ikh istochnik — Staropechatnyy Prolog [“Byzantine” legends and its Old Prologue source]. Tvorchestvo N. S. Leskova v kontekste russkoy i mirovoy literatury [The Creatives Works of N. S. Leskov in the Context of Russian and World Literature]. Oryol, 1996, pp. 44–45.
  7. Ranchin A. M. K poetike literaturnoy mistifikatsii: Legendy N. S. Leskova po starinnomu Prologu [By the poetics of literary hoax: The N. S. Leskov's legends based on the Old Prologue]. Tynyanovsky sbornik [Tynyanov Collection]. Moscow, Knizhnaya palata Publ., 1998, issue 10, pp. 99–100.