References

  1. Gura A. C. Brak i svad'ba v slavyanskoy narodnoy kul'ture: Semantika i simvolika [Marriage and Wedding in Slavic Folk Culture: Semantics and symbolism]. Moscow, Indrik Publ., 2012. 936 p.
  2. Zakharov V. N. Pravoslavnye aspekty etnopoetiki russkoy literatury [Orthodox Aspects of Ethnopoetic Russian Literature]. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 1998. Vol. 5: Evangel'skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: Guote, Reminiscence, Motif, Plot, Genre]. Issue 2, pp. 5–31.
  3. Zakharov V. N. Problemy istoricheskoy poetiki. Etnologicheskie aspekty [Problems of Historical Poetics. Ethnological Aspects]. Moscow, Indrik Publ., 2012. 264 p.
  4. Esaulov I. A. Kategoriya sobornosti v russkoy literature [Category of Conciliarity in the Russian Literature]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 1994. 288 p.
  5. Esaulov I. A. Gipoteza A. N. Veselovskogo o sootnoshenii khristianskogo / yazycheskogo v russkom natsional'nom soznanii i sovremennaya nauka [Hypothesis of A. N. Veselovsky About the Value oChristian / Pagan in the Russian National Consciousness and Modern Science]. Ob istoricheskoy poetike A. N. Veselovskogo [About historical poetics of A. N. Veselovsky]. Samara, Samara Academy of Humanities Publ., 1999, pp. 39–45.
  6. Esaulov I. A. Pashal'nost' russkoy slovesnosti [Easter Russian Literature]. Moscow, Krug Publ., 2004. 559 p.
  7. Malchukova T. G. Antichnye i khristianskie traditsii v poezii A. S. Pushkina [Ancient and Christian Traditions in the Poetry of A. S. Pushkin]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 2002. 253 p.
  8. Sobolev N. I. Povest’ I. S. Shmeleva “Neupivaemaya Chasha”: tvorcheskaya istoriya, poetika, tekst [The Tale of I. S. Shmelev “Inexhaustible Cap”: Creative History, Poetics, Text]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 2013. 304 p.
  9. Sheshunova S. V. Natsional'nyy obraz mira v epopee A. I. Solzhenitsyna “Krasnoe Koleso” [National Image of the World in the Epic “Red Wheel” by A.I. Solzhenitsyn]. Dubna, International University of the Nature, Society and Person "Dubna" Publ., 2005. 111 p.