References

  1. Bulgakov S. N. Geroizm i podvizhnichstvo [Heroism and Self-sacrifice]. Moscow, Russkaya kniga Publ., 1992. 528 p.
  2. Esaulov I. A. Kategoriya sobornosti v russkoy literature (k postanovke problemy) [Category of Conciliarity in the Russian Literature (to Problem Statement)]. Problemy istoricheskoy poetiki [The problems of historical poetics]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 1998. Vol. 3: Evangel'skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: Quotation, Reminiscence, Motif, Plot, Genre]. Issue 1, pp. 32–60.
  3. Poltavtseva N. Svet zhizni [Light of life]. Platonov A. P. Izbrannoe [Platonov A. P. Chosen Works]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1989.