References

1. Bakhtin M. M. Literaturno-kriticheskie stat'i [Essays in literary criticism]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1986. 546 p.

2. Palievskiy P. V. Vnutrennyaya struktura obraza [The internal structure of an image]. Teoriya literatury: Osnovnye problemy v istoricheskom osveshchenii [The theory of literature: Its main issues in the light of history]. Moscow, Nauka Publ., 1962, pp. 72–114.

3. Tynyanov Yu. N. Poetika. Istoriya literatury. Kino [Poetics. History of literature. Cinema]. Moscow, Nauka Publ., 1977. 576 p.