References

  1. Anikin А. А. Chitatel’ i potomok knyagini Dashkovoy [Reader and Descendant of Duchess Dashkova]. Available at: http://www.voskres.ru/literature/critics/anikin.htm (accessed 4 February 2014).
  2. Gryakalova N. Yu. Chelovek moderna: Biografiya – refleksiya – pis'mo [The Person of a modernist Style: Biography – Reflexion – Letter]. St. Petersburg, Dmitry Bulanin Publ., 2008. 384 p.
  3. Yesaulov I. A. Paskhalnost russkoy slovesnosti [Easter Colours in Russian Philology]. Moscow, Krug Publ., 2004. 560 p.
  4. Yesaulov I. A. Russkaya klassika: novoe ponimanie [Russion Classics: New Understanding]. St. Petersburg, Aleteya, 2012. 448 p.
  5. Moteyunayte I. V. Osmyslenie marksizma v romane-khronike S. N. Durylina «Kolokola» [Marxism Comprehension in Durylin’s Novel-Chronics “Bells”]. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta Bulletin of Novgorodskiy State University [Bulletin of Novgorodsky State University], 2009, no. 54, pp. 47–50.
  6. Reznichenko A. I. S. N. Durylin [S. N. Durylin]. Available at: http://www.rp-net.ru/book/OurAutors/Drugie%20avtory/durylin.php (accessed 5 February 2014).