References

1. Bakhtin M. M. Voprosy literatury i estetiki [Issues of Literature and Aesthetics]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1975. 504 p.

2. Brusovany M. I., Gal’perina R. G. Zagranichnye puteshestviya F. M. Dostoevskogo 1862—1863 godov [Fyodor Dostoyevsky Overseas Travel, 1862—1863]. Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [Fyodor Dostoyevsky: Materials and Researches]. Leningrad, Nauka Publ., 1988, issue 8, pp. 272—292.

2. Zakharov V. N. «Vechnoe Evangelie» v khudozhestvennykh khronotopakh russkoy slovesnosti [“Eternal Gospel” in chronotopes of Russian literature]. Problemy istoricheskoy poetiki [The problems of historical poetics]. Petrozavodsk, Saint-Petersburg, Aleteyya Publ., 2011. Vol. 9: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII—XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel text in Russian Literature of the 18th—20th centuries: quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Issue 6, pp. 24—37.

3. Zakharov V. N. What is Two Times Two? Or When the obvious is anything but obvious in Dostoevsky’s Poetics. Russian Studies in Philosophy, vol. 50(3), pp. 24—33.

4. Falikova N. E. Khronotop kak kategoriya istoricheskoy poetiki [Chronotope as a category of historical poetics]. Problemy istoricheskoy poetiki [The problems of historical poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1992. Vol. 2: Khudozhestvennye i nauchnye kategorii [Art and scientific categories]. Pp. 45—57.