References

1. Voropaev V. A. Nikolay Gogol’: Opyt dukhovnoy biografii [Nikolai Gogol: Experience of Spiritual Biography]. Moscow, Palomnik Publ., 2008. 318 p.

2. Esaulov I. A. Spektr adekvatnosti v istolkovanii literaturnogo proizvedeniya («Mirgorod » N. V. Gogolya) [The Spectrum of Adequacy in the Interpretation of the Literary Work (“Mirgorod” by Nikolai Gogol)]. Moscow, The Russian State University for the Humanities Publ., 1997. 102 p.

3. Markovich V. Peterburgskie povesti N. V. Gogolya [“St. Petersburg Tales” by Nikolai Gogol]. Leningrad, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1989. 208 p.