References

1. Desnitskiy A. S. Kharakter i funktsii parallelizma v bibleyskikh tekstakh. Avtoref. diss. … kand. filol. nauk [The Functions and Nature of Parallelism in the Biblical Texts. Ph.D philol. sci. diss. abstract]. Moscow, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences Publ., 2010. 371 p.

2. Zverev V. P. Bogorodichnye motivy v poeticheskom tvorchestve F. N. Glinki [The Holy Virgin Motifs in the Poetical Art Work of Fyodor Glinka]. Available at: http://www.portal-slovo.ru/philology/37121.php (accessed 17.11.2011).

3. Zverev V. P. Fedor Glinka — russkiy dukhovnyy pisatel’ [Fyodor Glinka — a Russian Spiritual Writer]. Moscow, Pashkov dom Publ., 2002. 544 p.

4. Kvyatkovskiy A. P. Poeticheskiy slovar’ [A Dictionary of Poetical Terms]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1966. 376 p.

5. Preobrazhenskiy A. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka: v 3 tomakh [Etymological Dictionary of the Russian Language: in 3 Vols.]. Moscow, G. Lissner’s and D. Sovko’s Publ., 1910—1914.

6. Roshchin I. Parallelizm [Parallelism]. Slovar’ literaturovedcheskikh terminov [A Dictionary of Literary Terms]. Мoscow, Prosveshchenie Publ., 1974.

7. Fasmer M. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka: v 4 tomakh [Etymological Dictionary of the Russian Language: in 4 Vols.]. Moscow, Progress Publ., 1987.

8. Chernykh P. Ya. Istoriko-etimologicheskiy slovar’ sovremennogo russkogo yazyka: v 2 tomakh [A Historical-Etymological Dictionary of the Modern Russian Language: in 2 Vols.]. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 1999.