References

  1. Karasev L. V. Veshchestvo literatury [Substance of Literature]. Moscow, Yazyki slavyanskoy kultury Publ., 2001. 400 p.

    2. Toporov V. N. Mif. Ritual. Simvol. Obraz: Issledovaniya v oblasti mifopoeticheskogo [Myth. Ritual. Symbol. Image: Selected Studies in Mythopoetics]. Moscow, Progress-Kultura Publ., 1995. 624 p.

    3. Florenskiy P. Ikonostas [Iconostasis]. Moscow, Mir knigi-Literatura, 2007. 464 p.