References

 

1. Zakharov V. N. Dostoyevsky dlya XXI veka [Dostoyevsky for the 21st Century]. Vestnik Rossiyskogo gumanitarnogo nauchnogo fonda [The Messenger of the Russian Foundation for Humanities], 1999, no. 3, pp. 194—199.

2. Tarasova N. A. «Dnevnik pisatelya» F. M. Dostoyevskogo (1876—1877): kritika teksta [“A Writer's Diary” by Fyodor Dostoyevsky (1876—1877): Textual Criticism]. Moscow, Kvadriga Publ., 2011. 392 p.

3. Fetisenko O. L. Graf Mattei i kommertsii sovetnik Goff [Count Mattei and Commerce Adviser Goff]. Dostoyevsky: Materialy i issledovaniya [Dostoyevsky: Materials and Research]. Saint-Petersburg, 2005, vol. 17, pp. 269—274.