References

  1.  Koshemchuk T. A. Personologiya F. M. Dostoyevskogo: polemicheskie razmyshleniya [Personology of Fyodor Dostoyevsky: the Polemical Reflections]. Koshemchuk T. A. Russkaya literatura v pravoslavnom kontekste [“Russian Literature in the Orthodox Context” by Tatyana Koshemchuk]. Saint-Petersburg, Nauka Publ., 2009, pp. 92—212.

    2. Koshemchuk T. A. Chelovek samosoznayushchiy v romanakh F. M. Dostoyevskogo (Raskolnikov i knyaz Myshkin) [Self-conscious Man in the Novels by Fyodor Dostoyevsky (Raskolnikov and Prince Myshkin)]. Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta [Scientific Notes of Petrozavodsk State University]. 2008, no. 4 (97), pp. 84—93.

    3. Merezhkovskiy D. S. L. Tolstoy i Dostoyevsky. Vechnye sputniki [Leo Tolstoy and Dostoyevsky. Eternal Companions]. Moscow, Respublika Publ., 1995. 623 p.