References

1. Averintsev S. S. Poetika rannevizantiyskoy literatury [The Poetics of Early Byzantine Literature]. Moscow, Coda Publ., 1997. 343 p.

2. Bakusev V. M. Optina pustyn’: russkaya pravoslavnaya dukhovnost’ [The Optina Hermitage: Russian Orthodox Spirituality]. Moscow, Kanon Publ., 1997. 414 p.

3. Berdyaev N. A. Konstantin Leontiev (Ocherk iz istorii russkoy religioznoy mysli) [Konstantin Leontiev (Essay on the History of Russian Religious Thought)]. K. N. Leontiev: pro et contra [K. N. Leontiev: pro et contra]. Saint-Petersburg, 1995, book 2, pp. 29—179.

4. Bulgakov S. N. Pobeditel’ — pobezhdenny [The Winner — the Loser]. K. N. Leontiev: pro et contra [K. N. Leontiev: pro et contra]. Saint-Petersburg, 1995, book 1, pp. 376—392.

5. Bychkov V. V. 2000 let khristianskoy kul’tury sub specie aesthetica: v 2 tomakh [2000 Years of Christian Culture Sub Specie Aesthetics: in 2 Vols.]. Moscow; Saint-Petersburg, Universitetskaya kniga Publ., 1999.

6. Bychkov V. V. Malaya istoriya Vizantiyskoy estetiki [Concise History of Byzantine Aeshtetics]. Kiev, Put’ k istine Publ., 1991. 408 p.

7. Zenkovsky V. V. Istoriya russkoi filosofii: v 2 tomakh [The History of Russian Philosophy: in 2 Vols.]. Leningrad, Ego Publ., 1991.

8. Ivanov G. Strakh pered zhiznyu [Fear of Life]. Segodnya [Today]. Riga, 1932, September 28, pp. 2—3.

9. Ivask Yu. P. Konstantin Leontiev (1831—1891). Zhizn’ i tvorchestvo [Konstantin Leontiev (1831—1891). The Life and Art Work]. K. N. Leontiev: pro et contra [K. N. Leontiev: pro et contra]. Saint-Petersburg, 1995, book 2, pp. 229—650.

10. Leontiev K. N. Vizantizm i slavyanstvo [Byzantism and Slavdom]. Rossiya glazami russkogo: Chaadayev, Leontiev, Soloviev [Russia through Russian Eyes: Chaadayev, Leontiev, Soloviev]. Saint-Petersburg, Nauka Publ., 1991, pp. 171—296.

11. Malchukova T. G. Antichnye i khristianskie traditsii v izobrazhenii cheloveka i prirody v tvorchestve A. S. Pushkina [Antic and Christian Traditions in Pushkin’s Representation of Nature and Man]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 2007. 483 p.

12. Rozanov V. V. Esteticheskoe ponimanie istorii [Aesthetic Understanding of History]. K. N. Leontiev: pro et contra [K. N. Leontiev: pro et contra]. Saint-Petersburg, 1995, book 1, pp. 27—122.

13. Udaltsova Z. V. Vizantiyskaya kultura [Byzantine Culture]. Moscow, Nauka Publ., 1988. 288 p.

14. Fedotov G. P. Tragediya intelligentsii [The Tragedy of the Intelligentsia]. Fedotov G. P. Novy grad [Fedotov G. P. New City]. New-York, Chekhov Publishing House of the East European Fund, Inc., 1952, pp. 9—58.

15. Florensky P. A. Stolp i utverzhdenie Istiny. Opyt pravoslavnoy teoditsei v dvenadtsati pismakh [The Pillar and Ground of the Truth: An Essay in Orthodox Theodicy in Twelve Letters]. Moscow, Put’ Publ., 1914. 810 p.

16. Frank S. L. Mirosozertsanie Konstantina Leontieva [Worldview of Konstantin Leontiev]. K. N. Leontiev: pro et contra [K. N. Leontiev: pro et contra]. Saint-Petersburg, 1995, book 1, pp. 235—240.

17. Fudel S. Kulturny ideal K. N. Leontieva [K. N. Leontiev’s Cultural Ideal]. K. N. Leontiev: pro et contra [K. N. Leontiev: pro et contra]. Saint-Petersburg, 1995, book 1, pp. 160—180.