References

1. Bolotov V. V. Uchenie Origena o Svyatoy Troitse [The Teaching of Origen on the Holy Trinity]. St. Petersburg, Tipografiya F. G. Eleonskogo i K° Publ., 1879. 452 p. (In Russ.)

2. Volkova E. A. A Religious Theme in the Novel by F. M. Dostoevsky “Crime and Punishment”. In: Nauchnyy dialog: voprosy filosofii, sotsiologii, istorii, politologii: sbornik nauchnykh trudov po materialam VII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 1 iyunya 2017 goda. [Scientific Discourse: Issues of Philosophy, Sociology, History, Political Science: The Collection of Scientific Papers Based on the Materials of the 7th International Scientific and Practical Conference on June 1, 2017]. Samara, 2017, pp. 15—19. (In Russ.)

3. Gabdullina V. I. The Problem of a Discursive Expression of the Author’s Viewpoint in the Writings of F. M. Dostoevsky. In: Sibirskiy filologicheskiy zhurnal [Siberian Journal of Philology], 2011, issue 1, pp. 46—52. (In Russ.)

4. Zhukova E. A. Biblical Themes and Motifs in the Works of the Writers of the 20th Century (Based on E. Zamyatin’s Materials). In: Mirovaya literatura v kontekste kul’tury [World Literature in the Context of Culture], 2008, issue 3, pp. 33—36. (In Russ.)

5. Kasatkina T. A. The Resurrection of Lazarus: The Experience of the Exegetical Reading of the Novel by F. M. Dostoevsky “Crime and Punishment”. In: Voprosy literatury, 2003, no. 1, pp. 176—208. (In Russ.)

6. Kashpur O. A. The Interpretation of the Biblical Legend About the Resurrection of Lazarus in the Story of L. Andreev “Elizar”. In: Kul’tura i tekst [Culture and Text], 2004, no. 7, pp. 47—52. (In Russ.)

7. Kern A. Antropologiya Grigoriya Palamy [The Anthropology of Gregory Palamas]. Paris, YMCA-Press Publ., 1950. 450 p. (In Russ.)

8. Magaril-Il’yaeva T. G. Russkaya literatura i filosofiya: puti vzaimodeystviya [Russian Literature and Philosophy: The Ways of Interaction]. Moscow, Vodoley Publ., 2018. 600 p. (In Russ.)

9. Mikheicheva E. A. Resurrection Motif in the Works of Leonid Andreev. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2017, vol. 15, no. 1, pp. 68—79. Available at: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1488808196.pdf (accessed on April 04, 2018). (In Russ.)

10. Nurmyradov B. M. The Theme of Immortality in the Biblical Plot of the Story “Elizar” by L. Andreev. In: Zakonomernosti i tendentsii innovatsionnogo razvitiya obshhestva. Sbornik Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii v 6 chastyakh [Common Factors and Tendencies of the Innovative Development of Society. The Collection of Theses of the International Scientific and Practical Conference in 6 Vols]. Ufa, 2017, pp. 63—65. (In Russ.)

11. Preobrazhenskiy P. About the Writings of the Church Fathers. In: Pamyatniki drevney khristianskoy pis’mennosti: v 7 tomakh [Monuments of Ancient Christian Literature: in 7 Vols]. Moscow, Tipografiya Katkov i K° Publ., 1860, vol. 2: The Writings of the Church Fathers, pp. 3—8. (In Russ.)

12. Savrey V. Ya. Aleksandriyskaya shkola v istorii khristianskoy mysli [The Alexandrian School in the History of Christian Thought]. Moscow, Lomonosov Moscow State University Publ., 2012. 226 p. (In Russ.) (a)

13. Savrey V. Ya. Kappadokiyskaya shkola v istorii khristianskoy mysli [The Cappadocian School in the History of Christian Thought]. Moscow, Lomonosov Moscow State University Publ., 2012. 256 p. (In Russ.) (b)

14. Sidorov A. I. Kurs Patrologii: Vozniknovenie tserkovnoy pis’mennosti [The Course of Patrology: The Origins of Church Literature]. Moscow, Russkie ogni Publ., 1996. 349 p. (In Russ.)