References

 1. Abramova V. I. Motiv «nevyrazimogo» v russkoy romanticheskoy kartine mira: ot V. A. Zhukovskogo k K. K. Sluchevskomu: avtoref. … kand. filol. nauk [The Motif of “Inexpressible” in Russian Romantic Picture of the World: from the V. A. Zhukovsky to K. K. Sluchevsky. PhD. philol. sci. diss. abstract]. Moscow, 2007. 18 p. (In Russ.)
 2.  Boldyreva E. M. Autobiographism and Autobiography: Self-Constructing and Subject Semiotization. In: Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin], 2017, no. 4, pp. 242–251. (In Russ.)
 3.  Zvereva E. A. Methaportics of Two Codes of O. F. Bergholz. In: Textus, 2010, no. 13, pp. 258–266. (In Russ.)
 4.  Lakshin V. Ya. Olga Bergholz. In: Bergholz O. F. «Ne dam zabyt’…»: izbrannoe [Bergholz O. F. “I will not let You Forget…”: Selected Works]. St. Petersburg, Poligraf Publ., 2014, pp. 549–586. (In Russ.)
 5. Narovchatov S. S. “Wormwood of Human Destinies”. In: Bergholz O. F. «Ne dam zabyt’…»: izbrannoe [Bergholz O. F. “I will not let You Forget…”: Selected Works]. St. Petersburg, Poligraf Publ., 2014, pp. 501–521. (In Russ.)
 6. Novikov A. Poetologiya Iosifa Brodskogo [Joseph Brodsky Poetology]. Moscow, MAKS-press Publ., 2001. 100 p. (In Russ.)
 7. Pavlova S. Yu. On the Correlation of the Concepts of “Autobiography Genre”, “Autobiographical Discourse”, “Autobiographism”: Literary Aspect. In: Zhanry rechi [Speech Genres], 2020, no. 1 (25), pp. 22–28. (In Russ.)
 8.  Pakshina N., Pozdnyakova T. Library of Anna Akhmatova. In: Bibliofily Rossii: al’manakh [Bibliophiles of Russia: Almanac]. Moscow, Lyubimaya Rossiya Publ., 2004, vol. 1, pp. 47–119. (In Russ.)
 9. Prozorova N. A. Olga Bergholz: Nachalo (po rannim dnevnikam) [Olga Bergholz: Beginning (on Early Diaries)]. St. Petersburg, Rostok Publ., 2014. 288 p. (In Russ.)
 10. Tolstyakov A. P. Iz lichnoy biblioteki Anny Akhmatovoy (sobranie Ardovykh — Tolstyakova) [From the Personal Library of Anna Akhmatova (Collection of the Ardovs —Tolstyakov)]. Moscow, Vneshtorgizdat Publ., 1989. 47 p. (In Russ.)
 11. Trostnikov M. V. Poetologiya: avtoref. dis. … d-ra kul’turologii [Poetology. PhD. cultural studies. sci. diss. abstract]. Moscow, 1998. 47 p. (In Russ.)
 12. Fedotova S. V. Literary Scienсe Under the “Occam’s Razor”, or Propriety of the Terms Multiplying (Poetics — Metapoetics — Poetologia). In: Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki [Scientific Notes of Orel State University. Series: Humanities and Social Sciences], 2012, no. 4 (48), pp. 238–244. (In Russ.) (a)
 13. Fedotova S. V. Poetologiya Vyacheslava Ivanova [Poetology of Vyacheslav Ivanov]. Tambov, Institut povysheniya kvalifikatsii rabotnikov obrazovaniya Publ., 2012. 293 p. (In Russ.) (b)