References

 1. Azarenko N. A. The Concept Suffering as the Main Representative of the Childhood Theme in the Works of F. M. Dostoevsky. In: Voprosy kognitivnoy lingvistiki [Issues of Cognitive Linguistics]. Tambov, 2010, no. 2, pp. 48–53. (In Russ.)
 2. Anikin D. A. The Confessions Style in the Age of Posmodernity. In: Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika [Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy]. Saratov, 2008, no. 1, pp. 3–7. (In Russ.)
 3. Batalova T. P. The Poetics of the “Epilogue” in the Novel “The Brothers Karamazov” by F. M. Dostoevsky. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics], 2017, vol. 15, no. 3, рр. 94–108. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1506097137.pdf (accessed on September 24, 2020). DOI: 10.15393/j9.art.2017.4463 (In Russ.)
 4. Belknap R. L. Struktura «Brat’ev Karamazovykh» [The Structure of “The Brothers Karamazov”]. St. Petersburg, Akademicheskiy proekt Publ., 1977. 144 p. (In Russ.)
 5. Vaganova N. A. Leibniz’ Theodicy and “The Brothers Karamazov” by Fyodor Dostoevsky. In: Ezhegodnaya bogoslovskaya konferentsiya Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta [Annual Theological Conference of Saint Tikhon’s Orthodox University of Humanities]. Moscow, 2008, no. 18, рр. 193–200. (In Russ.)
 6. Vetlovskaya V. E. Roman F. M. Dostoevskogo «Brat’ya Karamazovy» [F. M. Dostoevsky’s Novel “The Brothers Karamazov”]. St. Petersburg, Pushkinskiy Dom Publ., 2007. 640 p. (In Russ.)
 7. Zakharov V. N. The Fantastic as a Category of Dostoevsky’s Poetics of the 1870s. In: Zhanr i kompozitsiya literaturnogo proizvedeniya [Genre and Composition of a Literary Work]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1981, pp. 41–54. (In Russ.)
 8. Iustin (Popovich), Reverend. Filosofiya i religiya F. M. Dostoevskogo [Philosophy and Religion of F. M. Dostoevsky]. Minsk, Izdatel’ D. V. Kharchenko Publ., 2007. 312 p. (In Russ.)
 9. Kantor V. K. Fyodor Dostoevsky, Vladimir Soloviev, Augustine. In: F. M. Dostoevskiy i kul’tura Serebryanogo veka: traditsii, traktovki, transformatsii [F. М. Dostoevsky and the Silver Age Culture: Traditions, Interpretations, Transformations]. Moscow, Vodoley Publ., 2013. 592 р. (In Russ.)
 10. Capilupi S. M. Dostoevsky and Christianity: New Research Findings. In: Vestnik Russkoy khristianskoy gumanitarnoy akademii [Review of the Russian Christian Academy for the Humanities]. St. Petersburg, 2017, vol. 18, issue 2, рр. 136–144. (In Russ.)
 11. Capilupi S. M. A Meeting Between “The Sinner” and “The Just” and the Theme of Conversion in “The Karamazov Brothers” by F. M. Dostoevsky. In: Vestnik Russkoy khristianskoy gumanitarnoy akademii [Review of the Russian Christian Academy for the Humanities]. St. Petersburg, 2019, vol. 20, issue 4, рр. 252–264. (In Russ.)
 12. Kibal’nik S. A. About the Philosophical Subtext of the Formula “If There Is no God…” in the Works of Dostoevsky. In: Russkaya literatura, 2012, no. 3, pp. 152–163. (In Russ.)
 13. Kiseleva I. A. “The Prophet” by A. S. Pushkin (1826) and “The Prophet” by M. Yu. Lermontov (1841): A Comparative Semantics of the Motifs. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics], 2020, vol. 18, no. 1, pp. 111–129. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1582890894.pdf (accessed on September 24, 2020). DOI: 10.15393/j9.art.2020.6762 (In Russ.)
 14. Losskiy N. O. Dostoevskiy i ego khristianskoe miroponimanie [Dostoevsky and His Christian Understanding of the World]. New York, Izdatel’stvo imeni Chekhova Publ., 1953. 406 p. (In Russ.)
 15. Skomorokhov A. V. The Problem of Explaining the Evil: From Kant to Dostoevsky. In: Filosofiya i obshchestvo [Philosophy and Society], 2019, no. 4 (93), pp. 123–133. (In Russ.)
 16. Slovar’ yazyka Dostoevskogo. Leksicheskiy stroy idiolekta [Dostoevsky’s Language Dictionary: The Lexical Order of Idiolect]. Moscow, Institute of the Russian Language of the Russian Academy of Sciences Publ., 2007, issue 3. 592 p. (In Russ.)
 17. Tikhomirov B. N About Dostoevsky’s “Christology”. In: Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [Dostoevsky. Materials and Researches]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1994, vol. 11, рр. 102–121. (In Russ.)
 18.  Shestov L. Kirgegard i ekzistentsial’naya filosofiya (glas vopiyushchego v pustyne) [Kierkegaard and Existential Philosophy (Voice Crying in the Desert)]. Moscow, Progress Publ., Gnozis Publ., 1992. 304 р. (In Russ.)
 19. Schmid V. Proza kak poeziya. Pushkin, Dostoevskiy, Chekhov, avangard [Prose as Poetry. Pushkin, Dostoevsky, Chekhov, Avant-garde]. St. Petersburg, Inapress Publ., 1998. 352 p. (In Russ.)